عبارت تاکیدی

عبارات تأکیدی امروز:
احساس خوشبختی میکنم.
احساس میکنم که سالم هستم.
احساس میکنم حالم از هر زمانی بهتر است.

پاداش همه کارهایی که میکنم به من برگردانده میشود. من دارای بهترین نبوغ مالی هستم دست به هرکاری میزنم موفق میشوم و فراوانی و ثروت برایم میاورد .

/ 0 نظر / 40 بازدید