دليل بودن تو

متني زيبا و فوق العاده از دكتر شريعتي به نام "دليل بودن تو" 
 

دليل بودن تو

 

هر کسی دوتاست .
و خدا یکی بود .
و یکیچگونه می توانست باشد ؟
هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند ، هست .
و خداکسی که احساسش کند ، نداشت .
عظمت ها همواره در جستجوی چشمی است که آنرا ببیند .
خوبی ها همواره نگران که آنرا بفهمد .
و زیبایی همواره تشنه دلی است که بهاو عشق ورزد .
و قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد .
و غرور درجستجوی غروری است که آنرا بشکند .
و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پراقتدار ومغرور .
اما کسی نداشت ...
و خدا آفریدگار بود .
و چگونه می توانستنیافریند .
زمین را گسترد و آسمانها را برکشید ...
و خدا یکی بود و جز خداهیچ نبود .
 

و با نبودن چگونه توانستن بود ؟
وخدا بود و با او عدم بود .
و عدم گوش نداشت .
حرف هایی است برای گفتن که اگرگوشی نبود ، نمی گوییم .
و حرفهایی است برای نگفتن ...
حرف های خوب و بزرگ وماورائی همین هایند .
 

و سرمایه ی هر کسی به اندازهی حرف هایی است که برای نگفتن دارد ...


و خدا براینگفتن حرف های بسیار داشت .
درونش از آنها سرشار بود .
و عدم چگونه می توانستمخاطب او باشد ؟
و خدا بود و عدم .
جز خدا هیچ نبود .
در نبودن ، نتوانستنبود .
با نبودن نتوان بودن .

 

و خدا تنها بود .
        
هر کسی گمشده ای دارد .
                              و خداگمشده ای داشت ...    

/ 2 نظر / 17 بازدید
رز سفيد

من عاشق نوشته های دکتر شريعتی ام

سپیده

آره.خيلی جالبه